Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Εσωτερικές Εκδόσεις

Image

Στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού μας προγράμματος, εκείνο που προέχει για μας είναι η κατάλληλη μαθησιακή ατμόσφαιρα αλλά και η δημιουργική σχέση μαθητή-βιβλίου-Εκπαιδευτικού.

Πολλές φορές τα παιδιά δε θεωρούν τα σχολικά εγχειρίδια προσιτά σε αυτά και αναζητούν βοηθητικό υλικό σε εξωσχολικές εκδόσεις. Γι΄ αυτόν τον λόγο στο σχολείο μας αφενός εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο όσον αφορά την προσέγγιση της ύλης, αφετέρου ενισχύουμε τη διδασκαλία με το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό που αφορά σε όλα τα μαθήματα.

Έτσι κάθε χρόνο οι μαθητές μας αποκτούν τις εκδόσεις των Εκπαιδευτηρίων μας που αντιστοιχούν στην τάξη τους και έχουν στα χέρια τους ένα πολύτιμο εφόδιο για την εμπέδωση της ύλης και την κατάκτηση της γνώσης, η οποία αποτελεί και τον βασικό μας στόχο.

Στα Νηπιάκια μας διανέμονται ειδικές εκδόσεις που αποτελούνται από φύλλα εργασίας για την καλύτερη αφομοίωση της ύλης τους. Με διασκεδαστικές και ευχάριστες δραστηριότητες ασκούνται σε προμαθηματικές και προγραφικές έννοιες. Ακόμα, ζωγραφίζουν, χρωματίζουν και ολοκληρώνουν όμορφες καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Οι εσωτερικές εκδόσεις των Εκπαιδευτηρίων μας για το Δημοτικό αποτελούν συνοδευτικό υλικό στην ύλη των σχολικών βιβλίων. Οι μαθητές στο μάθημα της Γλώσσας εφοδιάζονται με τη θεωρία της γραμματικής και του συντακτικού και εφαρμόζουν τους κανόνες στην πράξη, αφού στα φυλλάδια περιέχονται παραδείγματα και κατάλληλες ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση. Τέλος με τις ποικίλες γλωσσικές ασκήσεις βελτιώνουν τη γραπτή τους έκφραση.

Στο μάθημα των Μαθηματικών ο στόχος είναι να διευκολυνθούν οι μαθητές στην κατανόηση και τη γρήγορη επανάληψη. Σε κάθε ενότητα επιπρόσθετα με τη θεωρία δίνονται ασκήσεις και προβλήματα που ασκούν το μυαλό των μαθητών, τους καθοδηγούν και τους βοηθούν να εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρία. Αντίστοιχα λειτουργούν και οι εσωτερικές εκδόσεις του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας με σχεδιαγράμματα για τα θεωρητικά μαθήματα.

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους διανέμονται σε όλους τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου μας οι ενδοσχολικές εκδόσεις των εκπαιδευτικών μας, που είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας τους και της κατάρτισής τους στο γνωστικό αντικείμενο που τους αναλογεί. Τα συγκεκριμένα εγχειρίδια, που αξιοποιούνται παράλληλα με τα σχολικά βιβλία, εμπεριέχουν κανόνες, πίνακες και σχεδιαγράμματα για κάθε κεφάλαιο της διδακτέας ύλης, καθώς και πλούσιο υλικό με ποικίλες ασκήσεις εμπέδωσης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικείωση των μαθητών με κάθε διδακτική ενότητα και την πλήρη κατανόηση και αφομοίωση των φαινομένων που επεξεργάστηκαν στην τάξη. Επιπλέον οι μαθητές οργανώνουν τη μελέτη τους στο σπίτι σε καθημερινή βάση, χωρίς να χρειάζονται εξωσχολικά βοηθήματα και έχουν στη διάθεσή τους πολύτιμες σημειώσεις που λειτουργούν ως οδηγός για τις τελικές εξετάσεις.